Diskutim i detajuar rreth vitrit, sipas fikhut Hanefij

Pyetja:

Vazhdo leximin!

E Martë, 27 Gusht 2013, 17:53

Edhe birrat pa alkool janë haram

FEJZULLAH ARIFI
Nga Numan ibën Beshiri, radijallahu anhu, na përcillet të ketë thënë: E kam dëgjuar të Dërguarin e Allahut, sal-lallahu alejhi ue selem, se ka thënë: “Hallalli është i qartë, gjithashtu edhe harami është i qartë, kurse mes tyre ka gjëra të dyshimta, të cilat shumë njerëz nuk i njohin. Prandaj ai që ruhet nga gjërat e dyshimta, ai e ka ruajtur fenë dhe nderin e tij, kurse ai që bie në gjëra të dyshimta me të vërtetë ai ka rënë në haram.
(Kjo i ngjan) Si shembulli i bariut, i cili i ruan kafshët e tij rreth kufirit të tjetrit, të cilat ka shumë mundësi ta kalojnë atë kufi. Në të vërtetë çdo mbret i ka kufijtë e tij (që nuk dëshiron kush t’ia kalojë), kështu edhe Allahu i ka kufijtë e Tij, të cilët janë haramet (dhe nuk dëshiron të tejkalohen). Në trup është një copë mishi, e cila sikur të përmirësohet ajo, me të përmirësohet i tërë trupi, ndërsa po të prishet ajo bashkë me të prishet edhe trupi, e ajo është zemra”.

Ne emër te Allahut Mëshiruesit Mëshirëbërësit
Për të gjithë ata që kanë zgjedhur përdorimin e birrës pa alkohol ose birrën e pastër nga alkoholi.
Për te gjithë ata qe mendojnë se ajo është hallall (e lejuar) vetëm pse prodhohet ne Mbretërinë e Arabisë Saudite
uke menduar se është hallall sepse është e lejuar nga disa prej dijetareve islam, për të gjithë ata qe e përdorni haptas ditën e natën...
Le te dëgjojmë fetwan e dijetarit Usamah Abd El-Kerim Er-Rifaiu (Allahu e ruajt) pasi që ka bërë studim rreth kësaj çështje së bashku me një grup mjekësh dhe laborantësh.
Birra pa alkohol njihet me emra te ndryshëm si: Barbikana, Elmasa, Fejruz (emra të njohur në tokat arabe) e shumë emra tjerë. Shitet në dyqane, shkolla, universitete e në vend të tjera publike.

Vazhdo leximin!

E Enjte, 22 Gusht 2013, 22:08

Selefizmi dhe ideologjia selefiste -I-

Pjesa e parë

Vazhdo leximin!

E Martë, 6 Gusht 2013, 23:42Shkruan: Prof. Dr. Alij Xhumua – Mufti i Egjiptit

Namazi i natës me xhemat (tehexhud)

Pyetja:

Cili është vendimi për faljen e namazit të tehexhudit sipas katër medh’hebeve?

Vazhdo leximin!

E Mërkurë, 31 Korrik 2013, 14:24Shkruan: Mufti Muhammed ibn Adam el-Kewtheri

Ezani dhe Ikameti – për namazet vetmas dhe për namazet e humbura

Përktheu: Fatih Ibrahimi

Vazhdo leximin!

E Mërkurë, 17 Korrik 2013, 21:08Shkruan: Shejh Faraz Rabani

Namazi i Xhumasë në ditën e Bajramit !

Përktheu: Fatih Ibrahimi © ehli-suneti.com

Vazhdo leximin!

E Mërkurë, 17 Korrik 2013, 21:06Shkruan: Shejh Hamza Karamali

Refuzimi i Ibn Abd el-Berrit nga Kadi Ebu Bekr në lidhje me hadithin e zbritjes

Përktheu: Fatih Ibrahimi

Përkthimin e verifikoi me origjinalin në gjuhën arabe: Vullnet Mehmeti

Vazhdo leximin!

E Mërkurë, 17 Korrik 2013, 21:03

Prindërit e Pejgamberit a.s. janë të shpëtuar

Përktheu: Fatih Ibrahimi

Vazhdo leximin!

E Mërkurë, 17 Korrik 2013, 21:01Shkruan: Imam Xhelaludin es-Sujutiu

Mosngritja e duarve në Namaz. Ja mbi 40 argumente pro medh’hebit hanefi

Çështja e Ref’ul-Jedejn:

Hyrje

Në këtë artikull do t’u sjellim katërdhjetë e dy (42) argumente sahih për çështjen e mosngritjes së duarve në medh’hebin hanefi. Ky artikull është një riprodhim i një broshure të mrekullueshme e shkruar nga Mexhlis’ul-Ulema` i Afrikës Jugore.

Vazhdo leximin!

E Premte, 8 Shkurt 2013, 06:06

Ja pse hanefinjët nuk i ngrenë duart kur shkojnë për në ruku' dhe kur ngrihen nga ajo?

Pyetja:


Pse hanefinjët nuk i ngrenë duart kur shkojnë për në ruku' dhe kur ngrihen nga ajo? A nuk është ky veprim kundër sunnetit të Pejgamberit s.a.v.s., i cili ka thënë: "Faluni siç me shihni mua duke u falur."?

Vazhdo leximin!

E Hënë, 3 Dhjetor 2012, 14:29Shkruan: Shejh Abdurrahman ibn Yusuf Mangera

RSS per kategorine Lajme Shfletuesi i Kur'anit

  • RSS per kategorine Lajme