Ibn Nuxhejm

Zejnuddin (ose Abidin) Ibrahim ibn Muhammed ibn Muhammed ibn Muhammed Ibn Nuxhejm (926-969 ose 970 h./1520-1563) ishte një jurist i dalluar i shkollës hanefi të fikhut.

Vazhdo leximin!

E Martë, 23 Tetor 2018, 21:15Shkruan: Guy Burak

Biografia e Imam Nuruddin Es-Sabunit

Libri “El-Bidajetu” është një libër nga fusha e “tevhidit” apo e “usulid-dinit” (shkenca e Kelamit) sipas medh’hebit të Imam Ebu Mensur El-Maturidiut, dijetar i ehlu’s-sunnetit vel xhematit në pjesën e Transoksanisë dhe themelues i medh’hebit “El-Maturidij”, në të cilin u formësua Imam Sabuni.

Vazhdo leximin!

E Hënë, 27 Gusht 2018, 14:04Shkruan: Dr. Fet’hullah Hulejf

Mulla Ali ibn Sultan el-Karij dhe veprat e tij - Një bibliografi deskriptive -

Burimi: The Islamic Quarterly: vëll. 58, nr. 2, fq. 129-156

Përktheu: Fatih Ibrahimi

Vazhdo leximin!

E Martë, 27 Shkurt 2018, 14:13Shkruan: Gibril Fuad Haddad

Kelami dhe Islami

Sot, pak muslimanë dinë ndonjë gjë rreth shkollave esh’arije dhe maturidije apo marrëdhënies së tyre me Islamin

Vazhdo leximin!

E Martë, 8 Gusht 2017, 06:21Shkruan: NUH HA MIM KELLER

Racionaliteti në Filozofinë Islame

... duhet shquar se “fundi i filozofisë”, i shpallur me një siguri të këtillë nga postmodernistët, nuk është tërësisht një fund, meqë qëllimet filozofike tradicionale mund të arrihen përmes mbështetjes në metodat e tjera të diskursit: hermeneutikës ...

Vazhdo leximin!

E Martë, 8 Gusht 2017, 06:10Shkruan: MAJID FAKHRY

AGJËRIMI I TË SËMURIT DHE I GJIDHËNËSES NË RAMAZAN

Dijetarët pajtohen se personit të sëmurë i lejohet që mos të agjërojë në ramazan.

Vazhdo leximin!

E Shtunë, 3 Qërshor 2017, 10:31Shkruan: DR. JUSUF EL-KARADAVI

Vuajtja dhe Urtësia Hyjnore

Publikohet me leje te perkthyesit
© Islami Tradicional

Vazhdo leximin!

E Hënë, 25 Korrik 2016, 12:37Shkruan: Nuh Ha Mim Keller

Jurisprudenca e Ramazanit

Imam Merginani (Perktheu si dhe pajisi me koment dhe fusnota Rezart Beka)

Fragment i shkeputur nga manuali “Bidajeh el-Mubtedi” i dijetarit të mirënjohur hanefi Imam Merginani. Teksti në fjalë është baza e komentarit “El-Hidajeh” të po të njëjtit autor. Ky tekst së bashku me komentarin është një nga manualet më të shquara të medhhebit hanefi madje një nga librat më mirënjohur në tërë trashëgiminë e literaturës ligjore islame. Teksti i manualit do të botohet i plotë së shpejti nga Qendra Erasmus. Teksti i autorit është paraqitur me gërma të zeza (bold) dhe është pajisur me koemente dhe fusnota të zgjeruara nga Rezart Beka.

copyright: Qendra Erasmus

Vazhdo leximin!

E Shtunë, 4 Qërshor 2016, 07:03Shkruan: Imam Merginani

LËNIA E LEXIMIT PAS IMAMIT, QOFTË NAMAZ ME ZË APO PA ZË

(Argumentet e hanefijve nga hadithi)

Vazhdo leximin!

E Hënë, 14 Mars 2016, 14:17Shkruan: Muhammed Abdullah ibn Muslim Behleviu

Ikameti thuhet nga dy herë (Argumentet e hanefijve nga hadithi)

(Argumentet e hanefijve nga hadithi)

Vazhdo leximin!

E Hënë, 14 Mars 2016, 13:29Shkruan: Muhammed Abdullah ibn Muslim Behleviu

RSS per kategorine Lajme Shfletuesi i Kur'anit

  • RSS per kategorine Lajme