AGJËRIMI - EDUKATË DHE VETËNGADHËNJIM - 1

Si rast ideal, rrugë unike dhe shprehje e manifestimit të përkushtimit të jashtëzakonshëm, vetëmohimit dhe vetëngadhënjimit, maturisë dhe vazhdimësisë, modes­tisë dhe bujarisë, pendimit dhe frymëzimit, pastërtisë së shpirtit, përkushtimit ndaj Kur’anit dhe përsiatjen rreth All‑llahut xhel-le shanuhu.

Vazhdo leximin!

E Premte, 6 Gusht 2010, 07:20Shkruan: Dr. MUHAMMED ABDULLAH DRAZ

Zoti i blasfemuar dhe demokracia perëndimore

Në vend të parathënies

Krimi nuk është vetëm çështje metafizike, por është edhe çështje empirike. Dhe, problemi për mua qëndron aty se intelektualët, përfshirë edhe filozofët e teologët, nuk reagojnë në krimin empirik, që është krim i vërtetë.
- Parullë e ditës është se e gjithë bota duhet të jetë e orga¬nizuar në mënyrë demokratike. Kur u bë demokratik civilizimi perëndimor, atëherë u bë demokratik edhe mesianizmi perëndimor.

Vazhdo leximin!

E Mërkurë, 23 Qërshor 2010, 08:30Shkruan: Dr.Tomazh Mastnak

Mbi antropomorfizmin e selefinjve

Pjesa I:

Burimet e ideve të Ibn Tejmijjes

Ngjashmëria ndërmjet censures së Kewtheriut të Ibn Tejmijjes dhe censures së Ibn El-Xhevzijes të hanbelinjve antropomorfistë të kohës së tij është e çuditshme. Nuk është fare e çuditshme, atëherë, që Ibn Tejmijje në të vërtetë ka marrë materialet e tij nga ky grup, si thotë Kewtheriu: “Ibn Tejmijje merrë pjesë të asaj që gjendet në Er-Rredd ale’l-xhehmijjeh të Uthman ibn Said Ed-Darimiut, në Kitab-us-sunneh të Abdullah ibn Ahmed ibn Hanbelit dhe në Et-Tewhid wes’sifat’ur-Rrab të Ibn Huzejminit”.

Vazhdo leximin!

E Mërkurë, 23 Qërshor 2010, 07:28

Islami – alternativë shpëtimtare politike e epokës moderne

Në shumë vende në librin e vet Ali Bulaç përfundon se njerëzimi, për shkak të konceptit të shtetit modern nacional dhe “shtetit-kompani”, gjendet në qorrsokakun epo¬kal, “në fund të historisë”, si ka thënë Fukuyama. Koncepti i rrezikshëm i shtetit, për të cilin është fjala, nuk e përfshin tërë Planetin, por ai me siguri përfshin rajonet dhe qendrat më të mëdha e më të rëndësishme të forcës, të vendosura në Perëndim, të cilat thelbësisht përcaktojnë proceset historike të botës moderne në dy shekujt e fundit. Shteti modern është më represiv dhe më i rrezikshëm nga pararendësit e vet në shekujt e mëhershëm!

Vazhdo leximin!

E Dielë, 2 Maj 2010, 16:21Shkruan: Xhemaluddin Llatiq

Imam El-Maturidiu - Jeta, vepra dhe mësimi

Hyrje

Diskutimi detaj mbi parimet thelbësore të Islamit, në shekullin e dytë e të tretë hixhrij (VIII dhe IX gregorian), i ka sjellur dijetarët muslimanë deri te rezonimi filozofik mbi natyrën dhe atributet e Zotit dhe mbi raportet e tij ndaj njeriut dhe universumit. Si rezultat, u lind dituria e re e skolastikës muslimane e quajtur ‘Ilm ul-kelam.

Vazhdo leximin!

E Martë, 9 Mars 2010, 14:58Shkruan: Dr. Ejjub Ali

Përsiatje për gjendjen e vërtetë të Të Parëve të mirë (Selef’us-salih)

Kritikë e historiografisë islame

(Kapitulli VIII nga libri “Havle'd-da’veti ila tatbiki'sh-sheriati'l-islamijjeh, Darun-nahdati’l-arabijjeh, Bejrut, 1985, fq. 101-112)

Vazhdo leximin!

E Dielë, 14 Shkurt 2010, 14:25Shkruan: Husejn Ahmed Emin

SHËRIMI I SHPIRTRAVE DHE PËRMIRËSIMI I SHPREHIVE TË KËQIJA

Kënaqësia që i arsyeshmi e gjenë në arsyeshmërinë e vet, i dituri në dijen e vet, i mençuri në urtësinë e vet, muxhtehidi në emër të All-llahut xh.sh. në ixhtihadin (angazhimi vetjak intelektual) e vet, është më e madhe, natyrisht, se kënaqësia që grykësi e gjenë në ushqimin e vet, ai që pin në pijen e vet, ai që ka marrëdhënie intime me gruan në aktin seksual, fituesi në fitimin e vet, lojtari në lojën e vet dhe urdhërdhënësi në urdhëresën e vet. Dëshmi për këtë është që i urti, i mençuri, i dituri, dhe muxhtehidi gjejnë kënaqësi që i numëruam sikur që i gjenë edhe ai që u është dorëzuar plotësisht, dhe i ndjejnë sikur që i ndjen edhe ai që është dhënë vetëm në to. Por, për këto të dyja mundet në mënyrë meritore të gjykojë vetëm ai që i ka njohur që të dyja, e kurrsesi ai që ka njohur vetëm njërën prej tyre.

Vazhdo leximin!

E Martë, 9 Shkurt 2010, 10:42Shkruan: Ibn Hazmi

Mbi popullimin e Tokës para Ademit alejhisselam

Hyrje

بسم الله الرحمن الرحيم

“ ... çdo send e krijoi Ai, dhe është më i dijshmi për të gjitha sendet e krijuara.”(El-En’am, 101.) “... mirëpo, që të gjithë do të vijnë te Ne.” (El-Enbija’, 93). “S’ka dyshim se Ne japim vdekje dhe vetëm te Ne është kthimi i tyre. (Kāf, 43).

Vazhdo leximin!

E Shtunë, 12 Dhjetor 2009, 07:10Shkruan: Samir B.

PERSONALITETI DHE VEPRA E DR. MUSTAFA MAHMUDIT

NDERROI JETE DR. MUSTAFA MAHMUDI - ALLAHU E MESHIROFTE.
(1921-2009)

Vazhdo leximin!

E Dielë, 1 Nëntor 2009, 11:19Shkruan: Dr. Ahmed Smajlloviq

Kelami i hershëm

(Përkufizimi dhe zhvillimi historik)

Kelam ( كلام ) apo ilm’ul-kelam علم أ لكلام ) = shkenca e kelamit), është emërtim i asaj diturie të Islamit e cila zakonisht quhet si “teologji spekulative”. Tekstualisht, kelam do të thotë “të folur, bisedë apo fjalë”; jetekel-lem fi domethënë të bisedohet apo të diskutohet për ndonjë çështje apo temë.

Vazhdo leximin!

E Mërkurë, 19 Gusht 2009, 12:27Shkruan: M. Abdel Haleem

RSS per kategorine Lajme Shfletuesi i Kur'anit

  • RSS per kategorine Lajme