Tefsiri dhe termët e ngjashëm te ekzegjezës së Kur’anit

Hyrje

Tesfiri është fjalë arabe me domethënie interpretimi; ky, thënë më qartë, është term i përgjithshëm që përdoret në lidhje me të gjitha llojet e literaturës e cila është koment i Kur’anit.

Vazhdo leximin!

E Dielë, 16 Gusht 2009, 21:30Shkruan: Andrew Rippin

Raportet e filozofisë dhe të shkencave tjera në islam

Çështja e dytë që duhet shpjeguar në esencës e saj, po ashtu, para preokupimit me ekspozimin e prerjes historike të kësaj filozofie është dinstinkcioni ndërmjet filozofisë dhe kelamit; të përcaktohet a do të jetë filozofia islame, nëse e dëshirojmë kërkesën e saj, kelam te muslimanët, apo filozofia është një e kelami diç krejtësisht tjetër krejtë tjetërfare nga ajo, apo kelami është një degë e filozofisë.

Vazhdo leximin!

E Dielë, 16 Gusht 2009, 21:28Shkruan: Ahmed Fuad El-Ehwani

Mendimi filozofik i Ibn Haldunit

Ibn Halduni nuk ka shkruar vepër të madhe nga fushat e pranuara në traditën filozofike islame, as ndonjë tjetër për të cilën vetë ka konsideruar se i përket fushës së hulumtimeve filozofike - logjikës, matematikës, fizikës dhe metafizikës - politikës, etikës dhe ekonomisë.

Vazhdo leximin!

E Dielë, 16 Gusht 2009, 21:26Shkruan: Muhsin Mahdi

Koncepcioni i Zotit dhe domethënia e namazit

Kemi parë se mendimi që mbështetet në përvojën fe­tare krejtësisht e kënaq testin intelektual. Sferat më të rën­dësishme të përvojës, të hulumtuara nga aspekti i sin­tezës, zbulojnë, si themel kryesor të çdo përvoje, vull­netin kreativ të orientuar racionalisht, të cilin me të drej­të e kemi përshkruar si ego. Që ta theksojë in­di­vi­dua­litetin e Unit Përfundimtar, Kur’ani e emërton me All-llah, kurse, përveç kësaj, e përkufizon Atë si vijon:

Vazhdo leximin!

E Dielë, 16 Gusht 2009, 21:23Shkruan: Muhammed Ikball

TRE THEMELET DHE ARGUMENTET E TYRE

Jeta dhe shkollimi i Muhammed b. Abdulvehhabit tc "Jeta dhe shkollimi i
Muhammed b. Abdulvehhabit "

Vazhdo leximin!

E Dielë, 16 Gusht 2009, 21:20Shkruan: MUHAMMED IBN ABDULVEHHAB

MBI VARRIN E MUHAMMEDIT a.s.

Po qëndroj para varrit Tënd. E di, ke qenë njeri dhe ke vdekur. Unë nuk po të lutem, as nuk po të adhuroj. Ti më ke mësuar ashtu. Ashtu për ty thotë edhe Kur'ani, të cilin ua ke komunikuar njerëzve.

Vazhdo leximin!

E Dielë, 16 Gusht 2009, 21:17Shkruan: Haxhi Husein Gjozo

HUTBEJA E REIS'UL-ULEMASË SË BOSNJËS DHE HERCEGOVINËS, PROF. DR. MUSTAFA CERIQ

Vëllezër dhe motra të nderuara,Pasi e vrau vëllain e vet të pafajshëm Habilin, Kabili iishte i magjepsur aq shumë sa që harroi ta varrosë vëllain. Vetëm pasi iu dërgua një korb që t’i tregojë si ta gropojë trupin e vdekur të vëllait të tij, Kabili e kuptoi peshën e krimit që e kishte bërë.

Vazhdo leximin!

E Dielë, 16 Gusht 2009, 21:14Shkruan: Mustafa Ceriq

Fenë duhet ndier

Abatesha e dikurshme kristiane, autorja e shumë librave mbi religjionet boterore, duke e inkuadruar edhe islamin, anglezja Karen Armstrong, në Londër ka biseduar me Umejm Abdul-latif mbi pikëpamjet perëndimore për islamin, disponimin pas 11 Shtatorit dhe shpresat e veta në raportet më të mira ndërmjet islamit dhe Perëndimit.

Vazhdo leximin!

E Dielë, 16 Gusht 2009, 21:10Shkruan: Karen Armstrong

Fytyra e fëlliqur e Perëndimit

“As jehuditë, e as krishterët kurrë nuk do të jenë të kënaqur me ty deri sa ta pasosh fenë e tyre. Thuaju: “Udhëzimi i All-llahut është udhëzim i drejtë. E nëse pasi që të ka ardhur ty e vërteta shkon pas mendimeve të tyre, nuk ka kush të të ndihmojë e as të mbrojë nga All-llahu”. 2:120.

Vazhdo leximin!

E Dielë, 16 Gusht 2009, 21:09Shkruan: Muhammed Kutb

Amerikanët reformojnë islamin

Nuk ka dyshim se islami në gjendje tejet të ndezur, thellë është futur në konfliktin e brendshëm dhe të jashtëm lidhur me vlerat, identitetin dhe vendin e vet në botë. Versionet e konfrontuara garojnë për dominim shpirtëror dhe politik. Ky konflikt ka pasoja serioze dhe implikime ekonomike, shoqërore, politike dhe të sigurisë për pjesën tjetër të botës. Në pajtim me këtë, Perëndimi gjithnjë e më shumë përpiqet të pranojë, të kuptojë dhe të ndikojë në rezultatin e kësaj lufte.

Vazhdo leximin!

E Dielë, 16 Gusht 2009, 21:08Shkruan: Cheryl Benard

RSS per kategorine Lajme Shfletuesi i Kur'anit

  • RSS per kategorine Lajme