Lëvizja filozofike në islam

Tradita filozofikeTeologjia e hershme skolastike, nën ndikimin e veprave të filozofisë dhe të shkencës greke, të cilat u përkthyen në arabishte në shekullin II h./ VIII, ndahet dhe zhvillohet në një lëvizje të fuqishme dhe të shkëlqyeshme të mendimit shkencor dhe filozofik, që dha vepra me vlerë të madhe në peiudhën nga shekulli III h./ IX deri në shekullin VI h./ XII.

Vazhdo leximin!

E Dielë, 16 Gusht 2009, 21:52Shkruan: Fazlur Rrahman

DEMOKRACIA DHE PARTITË POLITIKE

Në botë sot është i pranishëm mendimi se si ndërmjet participimit politik të popullit dhe demokracisë dhe ndër­mjet demokracisë dhe partive politike ekziston korelacioni a priori i pashmangshëm. Unë mbaj qëndrimin e dyshimit jo vetëm kur është fjala për këtë, por edhe për dëshirën e konstituimit të lidhshmërisë së domosdoshme të tregut të lirë dhe të drejtave njerëzore me demokracinë.

Vazhdo leximin!

E Dielë, 16 Gusht 2009, 21:51Shkruan: Dr. Ali Bulaç

PREJ GUTENBERGUT DERI TE MILENIUMI I TRETË

HyrjeSi datë e fillimit të tipografisë (shtypit) modern merret data 1450, në të cilën Johannes Gutenberg, në qytetin Mainz, e përfundoi shtypjen e Biblës së vet me 42 rreshta. Ky vit, pikërisht për këtë arsye, merret edhe si përfundim i mesjetës dhe fillim i Kohës së re.

Vazhdo leximin!

E Dielë, 16 Gusht 2009, 21:48Shkruan: Mid'hat Shamiq

SUFIZMI

1. Vërejtjet hyrëse
1. Etimologjia përgjithësisht e pranuar e nxjerr fjalën sufi nga fjala arabe suf që d.m.th. “lesh”. Kjo fjalë aludon në traditën e sufive që të veshin petkat dhe pallton prej leshi të bardhë (hirka). Fjala, pra, nuk do të kishte kurrfarë lidhje etimologjike me mësimin shpirtëror që në Islam i karakterizon sufitë, që nuk do të thotë se nuk është në përdorim që nga koha më e hershme.

Vazhdo leximin!

E Dielë, 16 Gusht 2009, 21:45Shkruan: Henry Corbin

Islami dhe cionizmi

Islami nuk i kundërvihet hebraizmit por e konsideron religjion të Zotit. Islami e pranon Zotin hebraik, d.m.th. Zotin e Ibrahimit (Abrahimit), Ismailit, Is’haqut (Isakut), dhe Jakubit (Jakobit). Ai pranon Musanë (Mojsien), për felajmërues, dhe Torën si shpallje të Zotit. Islami nuk e sjellë në pyetje hebraizmin, por hebraikët, dhe këtë së pari lojalitetin e tyre ndaj ligjeve të Torës e pastaj edhe tërësinë e tekstit të Torës.

Vazhdo leximin!

E Dielë, 16 Gusht 2009, 21:44Shkruan: Ismail Raxhi El-Faruki

FILOZOFËT E FRYMËZIMIT HELENIST

Hyrje

Ka pasur tendenca që roli i filozofisë në Islam të reduktohet në aktivitetin e grupit të felasifëve (shumës prej fejlusuf, që është transkriptimi arab i fjalës greke philosophos). Ky redukim është plotësisht i gabuar dhe rrjedh nga paragjykimet. Është e vështirë ndarja e saktë e përdorimit të shprehjes felsefe (filozofia) nga shprehja hikme ilahijje (theosophia). Duket se, ndërkaq, pas Suhraverdiut "Suhraverdi, Shihabuddin Jahja" kjo shprehja tjetër më me dëshirë përdoret që të përcaktohet mësimi i urtakut, që është njëkohësisht filozof dhe mistik.

Vazhdo leximin!

E Dielë, 16 Gusht 2009, 21:41Shkruan: Henry Corbin

A është feja e mundur ?

Mund të pohojmë se, përgjithësisht, jeta fetare mund të ndahet në tri periudha: periudha e besimit (el-iman), e mendimit (el-fikr) dhe e zbulimit (el-istikshaf). Në periudhën e besimit, jeta fetare paraqitet si një for­më e disiplinës, të cilën duhet ta pranojë individi ose tërë populli si rend i pakusht pa kurrfarë konceptimi ra­cio­nal të domethënies dhe të cakut përfundimtar të këtij ren­di

Vazhdo leximin!

E Dielë, 16 Gusht 2009, 21:38Shkruan: Muhammed Ikball

Periudha e përkthimeve

Është fakt se muslimanët në periudhën e hershme nuk synuan ta përkthejnë filozofinë; nuk ishin të interesuar për te. Për më tepër, nuk synuan ta përkthejnë cilëndo shkencë. Në këtë nuk llogaritën. Edhe nëse ndodhi që disa nga ato dituri depërtuan tek arabët, ishte kjo si pasojë e nevojës së pashmangshme. Ishte kjo rezultat i kontakteve të arabëve me popujt tjerë fqinj.

Vazhdo leximin!

E Dielë, 16 Gusht 2009, 21:34Shkruan: Ahmed Fuad El-Ehwani

Tefsiri dhe termët e ngjashëm te ekzegjezës së Kur’anit

Hyrje

Tesfiri është fjalë arabe me domethënie interpretimi; ky, thënë më qartë, është term i përgjithshëm që përdoret në lidhje me të gjitha llojet e literaturës e cila është koment i Kur’anit.

Vazhdo leximin!

E Dielë, 16 Gusht 2009, 21:30Shkruan: Andrew Rippin

Raportet e filozofisë dhe të shkencave tjera në islam

Çështja e dytë që duhet shpjeguar në esencës e saj, po ashtu, para preokupimit me ekspozimin e prerjes historike të kësaj filozofie është dinstinkcioni ndërmjet filozofisë dhe kelamit; të përcaktohet a do të jetë filozofia islame, nëse e dëshirojmë kërkesën e saj, kelam te muslimanët, apo filozofia është një e kelami diç krejtësisht tjetër krejtë tjetërfare nga ajo, apo kelami është një degë e filozofisë.

Vazhdo leximin!

E Dielë, 16 Gusht 2009, 21:28Shkruan: Ahmed Fuad El-Ehwani

RSS per kategorine Lajme Shfletuesi i Kur'anit

  • RSS per kategorine Lajme