Vexhi Buharja ashtu siç ishte

“Vexhi Buharaja, pa mite dhe mjegull” i studiuesit Yzedin Hima, na sjell një vepër monografike për një figurë të çmuar të përkthimit nga gjuhë të rralla. Vepra e konceptuar në dy pjesë, është një analizë mbi jetën dhe veprimtarinë e poetit dhe përkthyesit të viteve '40.

Vazhdo leximin!

E Hënë, 24 Gusht 2009, 18:49Shkruan: Yllka Lezo

Roli mobilizues i fesë në Lidhjen Shqiptare të Prizrenit

Historia e Lidhjes Shqiptare të Prizrenit është shpalosur dhe është studiuar nga studiues të huaj e shqiptarë. Objektiviteti i historishkruesve të saj është në vartësi dhe në përputhshmëri me qëndrimin antiislam dhe antishqiptar të qarqeve prej nga vinin studiuesit.

Vazhdo leximin!

E Hënë, 24 Gusht 2009, 18:45Shkruan: Prof. Dr. Muhamet Pirraku

Krishterizmi

1.Baza e përbashkët e të gjitha religjioneve dhe sekteve të krishtera?

Krishterizmi është njëri ndër religjionet më të mëdha botërore, në fakt, brenda tij ekzistojnë edhe religjione dhe sekte të tjera që ndryshojnë ndërmjet vete, madje në çështje doktrinare edhe pse të gjitha ato prehen nga baza e njëjtë: rrespektimin, adhurimin apo besimin në Isus Kristin, sipas të cilës ky religjion e morri emrin e tij.

Vazhdo leximin!

E Dielë, 23 Gusht 2009, 23:46Shkruan: Naxhi Ibrahimi

Efektet mahnitëse të agjërimit në organizëm

Allahu i madhërishëm në Kuranin fisnik urdhëron e thotë:
"O ju që besuat, agjërimi u është bërë obligim sikurse që ishte obligim edhe i atyre që ishin para jush, kështu që të bëheni të devotshëm.

Vazhdo leximin!

E Dielë, 23 Gusht 2009, 16:15Shkruan: Prim.dr.med. sc. Ali F. Iljazi

Ndikimi i agjërimit në proceset biokimike dhe bioritmike

Allahu i madhërishëm në Kur'anin fisnik urdhëron e thotë:
"O ju që besuat, agjërimi u është bërë obligim sikurse që ishte obligim edhe i atyre që ishin para jush, kështu që të bëheni të devotshëm." (El - Bekare, 183)

Vazhdo leximin!

E Dielë, 23 Gusht 2009, 16:14Shkruan: Prim.dr.med. sc. Ali F. Iljazi

ZEQATI – FAKTOR I MOBILIZIMIT

“Falni namazin dhe jepni zekatin…” ( Kur’an )

Vazhdo leximin!

E Shtunë, 22 Gusht 2009, 17:57Shkruan: Ferit RAMADANI:

Koment i sures

Kjo sure e shkurtër prej tre ajetesh e përmbledh sistemin e plotë për jetën njerëzore, të bazuar mbi pikëpamjen islame. Me disa fjalë është mbuluar e tërë kushtetuta islame dhe Ymeti i Islamit, është përshkruar me cilësitë e veta thelbësore. Kjo është elekuenca e Allahut të cilën vetëm Ai është i aftë ta bëjë.

Vazhdo leximin!

E Shtunë, 22 Gusht 2009, 16:49Shkruan: Prof. Sejjid KUTUB

Përhapja e Islamit

HYRJE:
Në emër të All-llahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëplotit![1]

Vazhdo leximin!

E Premte, 21 Gusht 2009, 23:36Shkruan: Sami Frashëri

HERMENEUTIKA E PLURALIZMIT RELIGJIOZ*

“Edhe ty të shpallëm Librin, me realitete, për të vërtetuar Librat e mëparme dhe përkujdeset për ata. Dhe ti gjyko, në mesin e atyre, sipas asaj që shpallë All-llahu dhe mos ndiq epshet e atyre e të largohesh nga e vërteta që të ka ardhur; për secilin kemi caktuar një ligj dhe një drejtim. Dhe sikur të kishte dashur All-llahu, Ai do t’ju kishte krijuar vetëm një popull, por Ai don t’ju sprovojë me atë çka u jep, prandaj bëni gara për vepra të mira! Te All-llahu do të ktheheni të gjithë dhe Ai do t’ju informojë për atë çka keni kundërshtuar.” (El-Maide 48)

Vazhdo leximin!

E Premte, 21 Gusht 2009, 23:32Shkruan: Dr. Ismail BARDHI

SHTIMI - PAKËSIMI I IMANIT

Sipas harixhive, mu'tezileve, zejdijve, selefijve, shumicës së kelamistëve esh'aritë, dhe Ibni Hazmit prej dhahirijve, të cilët punën (kryerjen e obligimeve fetare) e konsiderojnë pjesë të pandashme të imanit, imani shtohet dhe pakësohet edhe nga aspekti sasior (kuantitativ, kemmijjeh) edhe nga ai cilësor (kualitativ, kejfijjeh). Sipas kësaj, me kryerjen e punëve të mira imani shtohet, kurse me kryerjen e punëve të këqija imani pakësohet. Kjo nga shkaku se në Kur’anin fisnik ka disa ajete që tregojnë se imani shtohet e pakësohet:

Vazhdo leximin!

E Mërkurë, 19 Gusht 2009, 12:20Shkruan: Dr. Ahmed Saim Kilavuzi

RSS per kategorine Lajme Shfletuesi i Kur'anit

  • RSS per kategorine Lajme