Z e k a t i

(Rëndësia dhe dispozitat e zekatit në dritën e Kuranit dhe synneti)


أقيموا الصلاة و آتوا الزكاة

"Faleni namazin dhe jepni zekatin”

Zekati është një prej pesë shtyllave mbi të cilat është ngritur Islami. Ai është ibadet - adhurim që i kushtohet Allahut xh.sh. dhe njëkohsisht është institucion mjaft i rëndësishëm për myslimanët.

Vazhdo leximin!

E Martë, 25 Gusht 2009, 20:08Shkruan: Resul Rexhepi

AGJËRIMI DHE DIABETIKËT

Allahu i Madhërishëm në Kuranin famëmadh urdhëron e thotë:

“O ju që besuat, agjërimi u është bërë obligim sikurse që ishte obligim edhe i atyre që ishin para jush, kështu që të bëheni të devotshëm. (Jeni të obliguar për) Ditë të caktuara, e kush është i sëmurë prej jush ose është në udhëtim (e nuk agjëroi), atëherë ai (le të agjërojë) më vonë aq ditë. E ata që i rëndon ai (nuk mund të agjërojnë), janë të obliguar për kompensim, ushqim (ditor), i një të varfëri, ai që nga vullneti jep më tepër, ajo është aq më mirë për te. Mirëpo, po qe se e dini, agjërimi është më i mirë për ju. (Ato ditë të numëruara janë) Muaji i Ramazanit që në te (filloi të) shpallet Kurani, që është udhërrëfyes për njerëz dhe sqarues i rrugës së drejtë dhe dallues (i të vërtetës nga gënjeshtra). E kush e përjeton prej jush këtë muaj le të agjërojë, ndërsa kush është i sëmurë ose në udhëtim, le të agjërojë aq ditë nga ditët e mëvonshme. Allahu me këtë dëshiron lehtësim për ju, e nuk dëshiron vështirësim për ju. (Të agjëroni ditët e lëshuara më vonë) Që të plotësoni numrin, ta madhëroni Allahun për atë se u udhëzoi dhe që të falënderoni”. (El-Bekare, 183-185).

Vazhdo leximin!

E Martë, 25 Gusht 2009, 19:25Shkruan: Prim.dr.med.sci. Ali Iljazi

KUSH DHE PSE PO E NXJERR SOT SKENDERBEUN NE MEJDAN?

Debati i sotëm për Skënderbeun nuk ka asnjë lidhje me Skënderbeun real, por me përdorimin dhe përdoruesit e tij. Skënderbeu real mund të përdoret dhe është përdorë për politika shumë të ndryshme dhe të kundërta. Skënderbeu ka bërë luftë kundër fuqisë më të madhe të kohës, kundër superfuqisë botërore. Prandaj ai mund të përdoret si shembull i luftës kundër superfuqive dhe të bëhet thirrje “hajde t’i shpallim luftë fuqisë më të madhe të kohës tonë, SHBA-ave, si Skënderbeu fuqisë më të madhe të kohës së tij. Kush është kundër kësaj politike është kundër Skënderbeut!’.

Vazhdo leximin!

E Martë, 25 Gusht 2009, 19:24Shkruan: Dr. Husamedin Feraj

Aspekte socio-politike për disa nga preokupimet e muslimanëve në Evropën e sotme

HyrjeNë shumë studime politike dhe sociologjike, në pesëmbëdhjetë vitet e fundit po trajtohen problemet e raporteve ndërmjet, kulturave, qytetërimeve, identiteteve etj. Në trajtesa të tilla hulumtuese, me priorite vëjnë probleme që kanë të bëjnë me tolerancën dhe mirëkuptimin ndërfetar si dhe për dalliemt dhe për kundërshtimet nëpërmjet kulturave dhe kundërshtimeve në mes qytetërimeve.

Vazhdo leximin!

E Martë, 25 Gusht 2009, 19:21Shkruan: Dr. Nazmi MALIQI

EMRI KOMBËTAR I SHQIPTARËVE NUK ËSHTË DHUNË ISLAME

Një vështrim kritik fejtonit: “Entonimi arbëresh - shqiptar” Prof. Dr. Engjell Sedajt, botuar në Bujku - Rilindja, 15 Janar, 3 shkurt 1996.“N’emën të së vërtetë, pra, e për hir të sinqeriteti, luftë çdo gabimi, kudo qi ta gjejmë, edhe ndër interpretimet e dogmave...!”

Pater Anton Harapi

Vazhdo leximin!

E Martë, 25 Gusht 2009, 19:19Shkruan: Dr. Muhamet Pirraku

Dezintegrimi kombëtar nën maskën e fesë në prag të shekullit XXI

(1)Kjo temë ka të bëjë me rolin e fesë te populli shqiptar gjatë historisë, në një anë, dhe pasojat e maskave fetare për të ardhmen e popullit shqiptar, në anën tjetër. Kjo qasje është sajuar në bazë të përvojës nëpër të cilën kan[ kaluar popujtë e Evropës qendrore gjatë shekulit 16 - 17. (Në Francë, në vitin 1572 në natën e shën Bartolomeut u vranë disa mijëra kalvinist në përleshje me katolikët. Kurse në mes viteve 1617 dhe 1632 ka ndodhur edhe një persekutim i përgjakshëm, me ç’rast e psuan edhe shumë fëmijë me tërë familjet e tyre. Më gjërsisht shih: Kisha dhe historia e saj, libri 7, Ferizaj- Zagreb.)

Vazhdo leximin!

E Martë, 25 Gusht 2009, 19:18Shkruan: Dr. Feti Mehdiu, Prishtinë

Klonimi

E gjithë historia njerëzore, duke kaluar nga njëri shekull tek tjetri, është shoqëruar me zhvillime të fuqishme dhe të vazhdueshme social-ekonomike dhe shkencore. Zhvillimet më të mëdha, janë arritur, sidomos, në shekullin e fundit të këtij mijëvjeçari që lamë pas.

Vazhdo leximin!

E Martë, 25 Gusht 2009, 19:17Shkruan: Ajni Sinani – Mimoza Sinani

SHQIPTARËT NË SHËRBIM TË KUR’ANIT

Kur’ani kerim me vetë faktin se i drejtohet mbarë njerëzimit duke i thirrur “O njerëz! O njeri! O ithtarë të Librit!, dëshmon se nuk është Libër ekskluziv por është universal dhe është në shërbim të tërë njerëzimit. Por, normalisht vetëm ata që i përgjigjen thirrjes dhe u përmbahen normave që kërkohen me Kur’an mund të shpresojnë në shpërblim meritor nga All-llahu xh.sh.

Vazhdo leximin!

E Martë, 25 Gusht 2009, 19:16Shkruan: Dr. Feti Mehdiu, Prishtinë

LOGJIKA HISTORIKE DHE PËRMASA TEJHISTORIKE E MUHAMEDIT A.S. DHE E ISLAMIT

Thirrja për të menduarMuhamedi, a.s.nuk ishte perandor, si Herakliu, i cili edhe pse i veshur me pushtetin më absolut që mund të uzurpohet nga një njeri, ishte i mjerë për shkak të fatkeqësive familjare, të fobive dhe traumave të rënda, dhe që fatalisht u trashëgua nga pasardhës mizorë, të cilët lemeritën botën me mizoritë e tyre.

Vazhdo leximin!

E Martë, 25 Gusht 2009, 19:14Shkruan: Dr. Milazim Krasniqi

EHLU’S-SUNNETI VE’L XHEMAATI

I.


“EHLU’S-SUNNETI VE’L XHEMAATI”

(Ndjekësit e Sunnetit dhe të bashkësisë)

(أهل السنة و الجماعة)

Vazhdo leximin!

E Martë, 25 Gusht 2009, 19:10Shkruan: Orhan Bislimaj

RSS per kategorine Lajme Shfletuesi i Kur'anit

  • RSS per kategorine Lajme