Për historinë dhe dimensionet e kurbanit shkurtazi

Nevoja e njeriut për Krijuesin në botën fenomenale (alem’ush-shehadeh), është sikurse nevoja e foshnjës për nënën. Nevoja e njeriut për Krijuesin është edhe falënderim për tërë atë që Ai e ka krijuar. Nevoja e njeriut për Krijuesin është edhe shenjë mirënjohjeje për vetëekzistencën dhe ekzistencën përreth tij.

Vazhdo leximin!

E Hënë, 17 Gusht 2009, 14:01Shkruan: Nexhat Ibrahimi

ULEMAJA SOT DHE NESËR

Lavdia i qoftë Allahut të madhëruar që pritëm kohën kur mund të angazhohemi dhe të veprojmë pak-a-shumë të pavarur, ndonëse në rrethana të vështira politike, ekonomike dhe kulturore.

Vazhdo leximin!

E Dielë, 16 Gusht 2009, 17:12Shkruan: Nexhat Ibrahimi

Mbi përkthimin e Kur’anit

“Kur’ani nuk ka mundësi të përkthehet, por atë pa tjetër duhet përkthyer”. (Enes Kariq)

Vazhdo leximin!

E Dielë, 16 Gusht 2009, 17:12Shkruan: Nexhat Ibrahimi

Babizmi dhe Behaizmi[1]

Ndonëse babizmi dhe behaizmi nuk kanë ndonjë interes të veçantë për viset tona, megjithatë, epoka e informimit global, epoka e internetit, por edhe lëvizshmëria e madhe e njerëzve, mallërave dhe informatave i ka bërë këto dy sekte të afërta edhe për interesin tonë shkencor dhe praktik. Për këtë arsye, shtrohet domosdoshmëria t’i njohim shkurtimisht që t’i vlerësojmë më drejtë.

Vazhdo leximin!

E Dielë, 16 Gusht 2009, 17:12Shkruan: Nexhat Ibrahimi

Islami dhe muslimanët në Hungarinë mesjetare (shekulli IX – XIV)

Prania e Islamit dhe e muslimanëve në Evropën qendrore e në veri të Ballkanit, pra në Hungarinë mesjetare, që atëherë kufizohej me popullin iliro-shqiptar, është çështje e pakontestueshme historike.

Vazhdo leximin!

E Dielë, 16 Gusht 2009, 17:12Shkruan: Nexhat Ibrahimi

Muhammedi alejhisselam – arketip i krijimit të ummetit

A nuk e sheh se All-llahu sjell shembull fjalën e mirë sikur pemën e mirë, rrënja e së cilës është e ngulitur fort kurse degët kah qielli. Me leje të Zotit të vet i jep frytet e veta në çdo kohë – dhe All-llahu u sjell shembuj njerëzve, mbase do të mendojnë.”[1]

Vazhdo leximin!

E Dielë, 16 Gusht 2009, 17:12Shkruan: Nexhat Ibrahimi

Shejh Muhammed Se'id Ramadan El-Buti dijetar islam dhe lider fetar

Shejh Muhammed Se'id Ramadan El-Buti - dijetar islam dhe lider fetar

Vazhdo leximin!

E Dielë, 16 Gusht 2009, 17:12Shkruan: Nexhat Ibrahimi

Respektimi i diturisë dhe i dijetarëve në Islam

Nxënia e mësimit dhe mësimi i të tjerëve në historinë islame zë vend meritor. Kur’ani famëlartë dhe Sunneti i Muhammedit a.s. u kanë urdhëruar të gjithë muslimanëve që ta arrijnë diturinë, duke nënkuptuar angazhimin vetjak në arritjen e mësimit, shënimin e rezultateve shkencore, aftësimin e të tjerëve dhe lënien e trashëgimisë brezave të ardhshëm nëpërmjet traditës verbale dhe të shkruar në libra.

Vazhdo leximin!

E Dielë, 16 Gusht 2009, 17:12Shkruan: Nexhat Ibrahimi

Feja dhe sekularizmi në shoqëri

Sekularizmi dhe sekularizimi[i] është çështje e rëndë dhe komplekse që ngërthen në vete një spektër të tërë problemesh që i përkasin rrafshit individual, shoqëror dhe shtetëror.

Vazhdo leximin!

E Dielë, 16 Gusht 2009, 17:12Shkruan: Nexhat Ibrahimi

Islami dhe muslimanët në Bullgarinë mesjetare

Nëse e pranojmë si të saktë periodizimin e historisë që e ofron evropocentrizmi[1] se Mesjeta kryesisht fillon e mbaron ndërmjet shekujve V e XV, atëherë shenjat dhe gjurmët e para historike e materiale të kulturës e qytetërimit islam në Ballkan, sidomos në trojet iliro-shqiptare

Vazhdo leximin!

E Dielë, 16 Gusht 2009, 17:12Shkruan: Nexhat Ibrahimi

RSS per kategorine Lajme Shfletuesi i Kur'anit

  • RSS per kategorine Lajme