KAPE VËLLAUN TËND PËR DORE DHE FUTE NË XHEN-NET

Lavdi dhe falënderimet i takojnë vetëm All-llahut, lavd i cili shton begatitë e Tija dhe i bën të mjaftueshme mirësitë e Tij. Zoti Ynë, Ty të takon falënderimi ashtu siç e meriton Madhëria Yte dhe sundimi i Madhërisë Tënde, pa të meta je, nuk arrijmë që t’i numërojmë lavdërimet për Ty ashtu siç i ke bë Ti për vetëveten Tënde. Deklaroj se s’ka Zot përveç All-llahut xhel-leshanuhu që është Një dhe i pashoq, poashtu deklaroj se Muhammedi sal-lall-llahu alejhi ve sel-lem është i Dërguari, i zgjedhuri dhe i afërmi i Tij.

Vazhdo leximin!

E Hënë, 17 Gusht 2009, 13:08Shkruan: Seid Ramadan El-Buti

MESAZH MUSLIMANËVE TË AFGANISTANIT

O muslimanë të Afganistanit!

E gjithë bota Islame ende e këndon hymnin e fitores suaj ndaj Rusisë e cila tiraninë, kryeneqësinë dhe forcat e veta shkatërruese ushtarake në atë kohë i kishte përqëndruar në luftimin tuaj. Arma e parë e juaj ishte bashkimi i juaj Islam dhe ngadhnjimi i juaj ndaj faktorëve të përçarjes dhe ndarjes. Sa shumë muslimanë të botës sonë Islame në atë kohë kanë marrë mësime nga uniteti i lartë i juaj dhe këmbëngulja e paluhatshme ndaj armikut e gjthë kjo falë çiltërisë së lartë tuaj ndaj All-llahut Fuqiplotë.

Vazhdo leximin!

E Hënë, 17 Gusht 2009, 13:07Shkruan: El-Buti

INKUADRIMI I FESË NË ZGJIDHJEN

Lavdi i takon vetëm All-llahut, lutjet dhe paqja qofshin për Pejgamberin e Tij të zgjedhur dhe për të gjithë pejgamberët tjerë të tij.

Vazhdo leximin!

E Hënë, 17 Gusht 2009, 13:04

... NDJENJAT E PIKËLLIMIT TË BOTËS ISLAME PËR NDODHINË E 11 SHTATORIT ...

Vëllezër të nderuar!

Nën pretendimin e këtyre ndodhive që sillen rreth trendit që dita ditës po qartësohet sa më tepër se është në shënjestër bota Islame. Pra, nën pretendimin e këtyre ndodhive botërore, kisha dëshirë të flaktë që me këtë rast të ketë një deklaratë zyrtare e cila do të pasqyronte qëndrimin e botës Islame ndaj këtyre ndodhive dhe kjo të bëhet duke u nisur nga Feja me të cilën mburremi dhe nga bindja e patundshme të cilës ne i nënshtrohemi dhe e besojmë, atëherë nuk do të kishte nevojë që ne të ndërpresim rrjedhimin e mësimeve tona që i mbajmë këtu. Por, shikoj siç po shikoni edhe ju. Kërkoj ndonjë autoritet zyrtar i cili flet në emër të Um-metit Islam. Por, për fat të keq nuk po dëgjoj asnjë zë bile edhe as një pëshpëritje.

Vazhdo leximin!

E Hënë, 17 Gusht 2009, 13:00Shkruan: Muhammede Seid Ramadan El-Buti

PËRGJEGJËSITË E MYSLIMANIT NË TË GJITHA KOHËRAT

Nga përgjegjësitë e myslimanit në këtë jetë të përkohshme është të jetojë thirrës i kësaj feje që po sulmohet ditë e natë, me forma dhe mjete të ndryshme, anëkënd botës Islame. Një fjalë e urtë thotë: “Pema që ka kokrra, gjuhet”. Mos të mendojë kush se thirrja për në Islam dhe përhapja e tij është detyrë vetëm e dijetarëve, hoxhallarëve dhe e mendimtarëve Islamë. Jo, çdo mysliman është thirrës i fesë së tij dhe çdo mysliman është kumtues i fjalës së Allahut xh.sh. Në Kur’an thuhet: “Ti(Muhamed) thirr për në rrugën e Zotit tënd me urtësi e këshillë të mirë dhe polemizo me ata(kundërshtarët) me atë mënyrë që është më e mira”.(En-Nahl, 125)

Vazhdo leximin!

E Hënë, 17 Gusht 2009, 12:58Shkruan: Arben Halluni

Pejgamberi Isa a.s. dhe ‘Kodi i Da Vinqit’

Ju (besimtarë) thuani: "Ne i besuam All-llahut, atë që na u shpall neve, atë që iu shpall Ibrahimit, Ismailit, Is'hakut, Jakubit dhe pasardhësve (të Jakubit që ishin të ndarë në dymbëdhjetë kabile), atë që i është dhënë Musait, Isait dhe atë që iu është dhënë nga Zoti i tyre pejgamberëve, ne nuk bëjmë dallim në asnjërin prej tyre dhe ne vetëm atij i jemi bindur.” (El Bekare, 136)

Vazhdo leximin!

E Hënë, 17 Gusht 2009, 12:56Shkruan: Dr. Muzammil H. Siddiq

Unfikim dhe jo ndarje, vëllazërim dhe jo përçarje

Krijimi i mosmarëveshjeve me frymë armiqësore, ummeti Islam do të ndahet dhe do të përçahet. Disa do të anojnë nga e djathta e disa të tjerë nga e majta. Disa do të vërejmë që i drejtohen lindjes e disa të tjerë perëndimit. Mirëpo, ai që ne na bashkon dhe na mban unik është vetëm ligji i Allahut xh.sh., sistemi kur’anor dhe rruga e Muhamedit a.s. “Dhe se kjo është rruga (feja) Ime e drejtë (që e përcaktova për ju), pra përmbahuni kësaj e mos ndiqni rrugë të tjera e t’ju ndajnë nga rruga e tij. Këto janë porositë e Tij për ju, ashtu që të ruheni.”

Vazhdo leximin!

E Hënë, 17 Gusht 2009, 12:54Shkruan: Arben Halluni

I përhershëm apo përkohshëm: Ligjislacioni Islam?

Një pjesë e atyre që e quajnë veten myslimanë dhe mendojnë se janë myslimanë, nuk dinë asgjë për sheriatin apo ligjësinë Islame, sepse, sikur ta dinin nuk do të kishin qëndrim pasiv ndaj Islamit dhe as që do t’ia kthenin shpinën ligjit të Zotit xh.sh. Njeriu gjithmonë është armik i asaj që nuk e di dhe nuk e njeh. Ne do të mundohemi që t’i bëjmë një pasqyrë ligjit Islam duke shpresuar se besimtarët islamë, pasi të kuptojnë të vërtetën, do t’i përmbahen asaj dhe do t’i shmangen rrugës së gabuar në të cilën janë zhytur dhe ndërkohë nuk do të ndjekin thëniet e kundërshtarëve të Islamit se gjoja ligjislacioni nuk është për çdo kohë dhe për çdo vend.

Vazhdo leximin!

E Hënë, 17 Gusht 2009, 12:50Shkruan: Arben Halluni

Hapat praktik si përgjigje në përbuzjen e Muhammedit a.s.

Muslimanët në të kaluarën askush nuk kishte mundësi t’i përbuzë apo t’i ofendoj me asnjë fjalë sepse ummeti islam ishte ummet në mendimin e plotë të fjalës, kishte mundësi të mbrohej dhe për këtë Allahu e ndihmonte.

Vazhdo leximin!

E Hënë, 17 Gusht 2009, 12:48Shkruan: Yusuf el-Qaradawi

A mënjanohet feja nga politika?

Kjo pyetje kërkon një përgjigje konkrete dhe të qartë . Shumë njerëz ndoshta nga padija ose të shtyrë nga qëllime të caktuara prej kundërshtarëve të Islamit, brenda dhe jashtë vendit thonë se imami, teologu apo ai që merret me çështjet e fesë nuk duhet të merret me politikë. Ai nuk duhet të përziej bisedën fetare dhe hytben(predikimin) e xhumasë me çështje politike…

Vazhdo leximin!

E Hënë, 17 Gusht 2009, 12:45Shkruan: Arben Halluni

RSS per kategorine Lajme Shfletuesi i Kur'anit

  • RSS per kategorine Lajme