­­­Dallimi ndërmjet namazit të meshkujve dhe femrave në medhhebin hanefi - (Përkthim i fetvasë)

Pyetje:

Ku i mbajnë gratë duart gjatë kijamit[1]

Vazhdo leximin!

E Martë, 16 Gusht 2011, 21:36Shkruan: M. Munever Atik

Leximi i Kur'anit te varri gjatë dhe pas varrimit të vdekurit

Argumentet për leximin e Kur'anit famëlartë janë argumente të përgjithshme dhe gjithë përfshirëse, është e domosdoshme që këto argumente të përfshijnë të gjitha vendet, kohërat, personat dhe gjendjet, nuk lejohet që këto argumente të bëhen dhe të konsiderohen specifike, përveç nëse argumentet e vërtetojnë të kundërtën, sepse një gjë e tillë do të ishte risi në fenë islame dhe vështirësim i asaj që All-llahu xh.sh. dhe pejgamberi a.s. e kanë lehtësuar.

Vazhdo leximin!

E Enjte, 28 Korrik 2011, 21:38Shkruan: Zuhdi Hajzeri - pergatiti

Bid'ati dhe kuptimi i tij

Dijetari Sa’dudin Taftazani në kapitullin e ilahijatit në librin Sherhu’l-Mekasid thotë: Dijetarët maturidi dhe esh’ari nuk e kanë trajtuar njëri-tjetrin si bidatxhi dhe të lajthitur, për dallim nga të humburit dhe fanatikët, të cilët edhe mospajtimet në fikh i trajtojnë bidat dhe humbje, si: lëshimi i “bismilahit” qëllimisht, mosprishja e abdesit nga sendet që dalin nga trupi përvec dy kanaleve (sebilejn), lejimi i kurorës pa kujdestar(veli) apo falja e namazit pa leximin e sures fatiha, pa e ditur se bidati i poshtruar është risia që bëhet në fe pa mos qenë prezent në kohën e sahabëve dhe tabiinëve dhe nuk e argumenton ndonjë argument nga (sheriati) ligji.

Vazhdo leximin!

E Enjte, 28 Korrik 2011, 15:35

Medhhebet në Islam novatori apo domosdoshmëri -3

PJESA E TRETË

Namazi i Pejgamberit a.s në dritën e ixhtihadit të medhhebit hanefij

Vazhdo leximin!

E Martë, 26 Korrik 2011, 15:53Shkruan: Fikret Arnaut

Medhhebet në Islam novatori apo domosdoshmëri -2

PJESA E DYTË

Pasqyrë e ixhtihadit të medhhebit hanefij nëpërmjet disa mes’eleve (shembujve)

Vazhdo leximin!

E Martë, 26 Korrik 2011, 15:51Shkruan: Fikret Arnaut

Medhhebet në Islam novatori apo domosdoshmëri -1

H y r j e

بسم الله الرحمن الرحيم

Vazhdo leximin!

E Martë, 26 Korrik 2011, 15:49Shkruan: Fikret Arnaut

Mevludi

Celebrimi i lindjes së Pejgamberit të Zotit dhe leximi i vargjeve të caktuara të ciltë e lavdërojnë Pejgamberin e Zotit është nga gjerat e bukura të cilat duhet ruajtur dhe praktikuar sa më shpesh. Mirëpo, disa njerëz përpiqen të fusin në mesin e popullit trillime të ndryshme se mevludi është diç që e kanë trilluar shi’injtë dhe sekte të tjera dhe se nuk është pjesë e Islamit.

Vazhdo leximin!

E Shtunë, 9 Korrik 2011, 18:53Shkruan: Sami Xheko

Dhikri (përmendja e Zotit) me zë

Allahu xh. sh. thotë:

وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَٰلِكَ سَبِيلًا .

“… E ti mos e ngrit zërin (duke lexuar) në namazin tënd, po as mos e ulë tepër në të, e mes kësaj kërkoje një rrugë mesatare”. (El-Isra, 110).

Vazhdo leximin!

E Shtunë, 9 Korrik 2011, 09:56Shkruan: Sami Xheko

Leximi i Kur’anit në varreza

Ulemaja islame është pajtuar që leximi i Kur’anit në varreza nuk është haram. Shumica e ulemasë islame nga hanefinjtë, shafiinjtë dhe hanbelinjtë e konsideron leximin e Kur’anit në varreza të lavdërueshme për arsye të hadithit i cili transmetohet nga Enesi r.a.:

Vazhdo leximin!

E Premte, 8 Korrik 2011, 09:52Shkruan: Sami Xheko

Numri i rek’ateve të namazit të teravisë

Numri më i vogël i rek’ateve të namazit të teravisë është njëzet. Mirëpo, disa përpiqen të pengojnë nga falja e dhe falënderimi ndaj Allahut në muajin më të mirë të vitit duke thënë se Namazi i teravisë është vetëm tetë rek’atë. Qëndrimin e tyre ata e mbështesin me dëshmitë vijuese:

Vazhdo leximin!

E Premte, 8 Korrik 2011, 08:41Shkruan: Sami Xheko

RSS per kategorine Lajme Shfletuesi i Kur'anit

  • RSS per kategorine Lajme