Çështje fikhore:

A prishet abdesti nga rrjedhja e gjakut?

Vazhdo leximin!

E Shtunë, 26 Maj 2012, 09:59

El-Fikh’ul-Ekber

Vepra e pare sistematike e shkences se besimit (akaidit)

Përkthimi dhe komenti: Nexhat S. Ibrahimi

Vazhdo leximin!

E Mërkurë, 23 Maj 2012, 22:06Shkruan: Imam Ebu Hanifeh r. a.

Ndarja e Teuhidit ne Rububijeh dhe Uluhijeh mes terminologjise dhe tendences per ta shfaqur si realitet

Me emrin e Allahut, e falenderoj Ate.Paqa dhe Bekimet e Allahut qofshin mbi Pejgamberin, Familjen e tij dhe Sahabet e tij, e me pas:

Vazhdo leximin!

E Dielë, 18 Mars 2012, 16:11Shkruan: Alban Çuli

Kitab’ul-vasijjeh[1]

Bism’il-lahi’rr-Rrahman’irr-Rrahim
(Në emër të Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëplotit)

Falënderimi i qoftë Allahut, Krijuesit të botëve; Bekimi dhe shpëtimi i qoftë të parit të të gjithë pejgamberëve të Zotit, Muhammedit (s.a.v.s.), familjes së tij dhe mbarë shokëve të tij.
Ky është Kitab’ul-vasijjeh (Porositë) i Imamit të Madh Ebu Hanifes, Allahu e mëshiroftë për shokët e tij (r.a.); me rastin e sëmurjes së tij, nxënësve të tij iu ka thënë:

Vazhdo leximin!

E Shtunë, 11 Shkurt 2012, 11:53Shkruan: Imam’ul-A`dham Ebu Hanifeh

Medhhebi Maturidi

Përktheu: Muin Sulejmani

Vazhdo leximin!

E Hënë, 23 Janar 2012, 05:59Shkruan: Muhiddin Bagçexhi

NGA GOJA E SULLTANËVE TË DIJETARËVE SE KUSH ËSHTË EBU HANIFJA

Pergatiti: Muin Sulejmani

Vazhdo leximin!

E Dielë, 22 Janar 2012, 16:42

Kritika ndaj Ebu Hanifes dhe përgjigjet e tyre

Imam Ebu Hanifes nuk i ka nxjerrë asnjë hadith Buhariu e as Muslimi, as gjashtë imamët tjerë të hadithit. Ky është argument se ata nuk kishin ndonjë konsideratë ndaj tij, ose se ai nuk ishte dijetar i shkencës së hadithit.

Vazhdo leximin!

E Martë, 15 Nëntor 2011, 20:13Shkruan: Shejkh Vehbi Sulejman Gavoçit

El-Alimu ve’l-Muteal-lim - Dijetari dhe Nxënësi

Me emrin e All-llahut, Mëshiruesit, Mëshirëbërësit

Vazhdo leximin!

E Martë, 15 Nëntor 2011, 19:54Shkruan: Imam Ebu Hanife

Ebu Hafs Umer ibn Muhamed En-Nesefiu (Nxënësi i njohur i shkollës maturidite)

Në emër të Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëplotit

Hyrje

Vazhdo leximin!

E Martë, 18 Tetor 2011, 18:03Shkruan: Muhammed M.

Statusi i ilmul kelamit në Islam

Fragment i shkëputur nga libri i Hasan esh-Shafii me titull “El-Medkhal ila Diraseh Ilmul Kelam”, Mektebeh Uehbeh, botimi i dytë, Kajro 1991, f. 35-48

Vazhdo leximin!

E Shtunë, 20 Gusht 2011, 16:30Shkruan: Hasan Mahmud esh-Shafii

RSS per kategorine Lajme Shfletuesi i Kur'anit

  • RSS per kategorine Lajme