Kitab’ul-vasijjeh[1]

Bism’il-lahi’rr-Rrahman’irr-Rrahim
(Në emër të Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëplotit)

Falënderimi i qoftë Allahut, Krijuesit të botëve; Bekimi dhe shpëtimi i qoftë të parit të të gjithë pejgamberëve të Zotit, Muhammedit (s.a.v.s.), familjes së tij dhe mbarë shokëve të tij.
Ky është Kitab’ul-vasijjeh (Porositë) i Imamit të Madh Ebu Hanifes, Allahu e mëshiroftë për shokët e tij (r.a.); me rastin e sëmurjes së tij, nxënësve të tij iu ka thënë:

Vazhdo leximin!

E Shtunë, 11 Shkurt 2012, 11:53Shkruan: Imam’ul-A`dham Ebu Hanifeh

Medhhebi Maturidi

Përktheu: Muin Sulejmani

Vazhdo leximin!

E Hënë, 23 Janar 2012, 05:59Shkruan: Muhiddin Bagçexhi

NGA GOJA E SULLTANËVE TË DIJETARËVE SE KUSH ËSHTË EBU HANIFJA

Pergatiti: Muin Sulejmani

Vazhdo leximin!

E Dielë, 22 Janar 2012, 16:42

Kritika ndaj Ebu Hanifes dhe përgjigjet e tyre

Imam Ebu Hanifes nuk i ka nxjerrë asnjë hadith Buhariu e as Muslimi, as gjashtë imamët tjerë të hadithit. Ky është argument se ata nuk kishin ndonjë konsideratë ndaj tij, ose se ai nuk ishte dijetar i shkencës së hadithit.

Vazhdo leximin!

E Martë, 15 Nëntor 2011, 20:13Shkruan: Shejkh Vehbi Sulejman Gavoçit

El-Alimu ve’l-Muteal-lim - Dijetari dhe Nxënësi

Me emrin e All-llahut, Mëshiruesit, Mëshirëbërësit

Vazhdo leximin!

E Martë, 15 Nëntor 2011, 19:54Shkruan: Imam Ebu Hanife

Ebu Hafs Umer ibn Muhamed En-Nesefiu (Nxënësi i njohur i shkollës maturidite)

Në emër të Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëplotit

Hyrje

Vazhdo leximin!

E Martë, 18 Tetor 2011, 18:03Shkruan: Muhammed M.

Statusi i ilmul kelamit në Islam

Fragment i shkëputur nga libri i Hasan esh-Shafii me titull “El-Medkhal ila Diraseh Ilmul Kelam”, Mektebeh Uehbeh, botimi i dytë, Kajro 1991, f. 35-48

Vazhdo leximin!

E Shtunë, 20 Gusht 2011, 16:30Shkruan: Hasan Mahmud esh-Shafii

­­­Dallimi ndërmjet namazit të meshkujve dhe femrave në medhhebin hanefi - (Përkthim i fetvasë)

Pyetje:

Ku i mbajnë gratë duart gjatë kijamit[1]

Vazhdo leximin!

E Martë, 16 Gusht 2011, 21:36Shkruan: M. Munever Atik

Leximi i Kur'anit te varri gjatë dhe pas varrimit të vdekurit

Argumentet për leximin e Kur'anit famëlartë janë argumente të përgjithshme dhe gjithë përfshirëse, është e domosdoshme që këto argumente të përfshijnë të gjitha vendet, kohërat, personat dhe gjendjet, nuk lejohet që këto argumente të bëhen dhe të konsiderohen specifike, përveç nëse argumentet e vërtetojnë të kundërtën, sepse një gjë e tillë do të ishte risi në fenë islame dhe vështirësim i asaj që All-llahu xh.sh. dhe pejgamberi a.s. e kanë lehtësuar.

Vazhdo leximin!

E Enjte, 28 Korrik 2011, 21:38Shkruan: Zuhdi Hajzeri - pergatiti

Bid'ati dhe kuptimi i tij

Dijetari Sa’dudin Taftazani në kapitullin e ilahijatit në librin Sherhu’l-Mekasid thotë: Dijetarët maturidi dhe esh’ari nuk e kanë trajtuar njëri-tjetrin si bidatxhi dhe të lajthitur, për dallim nga të humburit dhe fanatikët, të cilët edhe mospajtimet në fikh i trajtojnë bidat dhe humbje, si: lëshimi i “bismilahit” qëllimisht, mosprishja e abdesit nga sendet që dalin nga trupi përvec dy kanaleve (sebilejn), lejimi i kurorës pa kujdestar(veli) apo falja e namazit pa leximin e sures fatiha, pa e ditur se bidati i poshtruar është risia që bëhet në fe pa mos qenë prezent në kohën e sahabëve dhe tabiinëve dhe nuk e argumenton ndonjë argument nga (sheriati) ligji.

Vazhdo leximin!

E Enjte, 28 Korrik 2011, 15:35

RSS per kategorine Lajme Shfletuesi i Kur'anit

  • RSS per kategorine Lajme