Mosveprimet e Muhamedit a.s. a janë argument për neve që edhe ne mos ti veprojmë ato

Argumentohen shumica prej ekstremistëve në fe për moslejimin e shumë çështjeve që i bëjnë muslimanët, me argumentin se Muhamedi a.s. nuk e ka bërë këtë e as As'habet e tij. A është kjo lënie [ mosveprim ] nga Muhamedi as. dhe shokët e tij për qëllim ndalimin e atij veprimi ? Për temën e kësaj pyetje ka botuar një dispencë sheiku dijetari, Essejid Abdullah ibni Elgimaari , ku e ka emërtuar: =Të kuptuarit e mirë dhe të drejtë në çështjet e lënies =, dhe këtë e ka hapur me disa vargje të bukura ku thotë: -Lënia nuk është argument në sheriatin tonë Nuk përcakton ndalimin ose lejimin -Dhe kush dëshiron ndalim me lënien e pejgamberit tonë dhe e merr ligj të drejte dhe të vërtetë -Ka dështuar në metodën e arritjes së të gjitha argumenteve Bile e ka gabuar ligjin e drejtë dhe ka humbur

Vazhdo leximin!

E Shtunë, 24 Janar 2015, 14:30

Dispozita e Sheriatit mbi Mevludin

Tema për të cilën po diskutojmë, është një temë që ka jo vetëm peshë dhe rëndësi të veçantë për myslimanët, porse me vete bartë edhe një dozë të fuqishme të ndjeshmërisë së saj, sepse krahas faktit se është shumëdimensionale, ajo ndërlidhet me çështjet e besimit dhe edukimit shpirtërorë të besimtarëve islam.

Vazhdo leximin!

E Dielë, 4 Janar 2015, 22:58Shkruan: Mr. Taxhedin Bislimi

Epërsia e shkencës së Fikhut ndaj shkencë së Hadithit

Allahu i Lartësuar ka thënë: “Ai i jep urtësi kujt do. Atij të cilit i jep urtësi, i është dhuruar mirësi e pamatur.” (2:269).

Vazhdo leximin!

E Mërkurë, 31 Dhjetor 2014, 13:54Shkruan: Shejh Gibril F. Haddad

Argumentet për lejimin e Mevludit

(Ky tekst është shkëputur nga vepra “MEVLUDI, sunet i mirë apo bidat, botuar më 2012 në Shkup)

Vazhdo leximin!

E Shtunë, 27 Dhjetor 2014, 22:32Shkruan: Jusuf Zimeri

Mes’hi mbi çorape të thjeshta

Të gjithë fukahatë dhe muxhtehidët e besueshëm pajtohen që çorapet e hollë që lejojnë ujin të depërtoj nëpër to, nuk qëndrojnë pa i mbajtur, dhe nuk mund të ecet me to në vazhdimësi – nuk është e lejueshme t’u jepet mes’h.

Vazhdo leximin!

E Premte, 21 Nëntor 2014, 22:34Shkruan: Mufti Taki Usmani

AKAIDI I IMAM ES-SENUSIUT - Umm el-Berahin

Përktheu: Fatih Ibrahimi

Vazhdo leximin!

E Hënë, 10 Nëntor 2014, 21:21Shkruan: Imam Ebu Abdullah es-Senusij (830-895H).

TË SHPALLURIT E NJË PERSONI SI KAFIR (JOBESIMTAR) ....

… E vërteta mbi këtë çështje është ajo se Islami ose Imani është një realitet i rrënjosur dhe i definuar, i cili duhet të provohet dhe të vërtetohet në mënyrë që dikush të konsiderohet dhe të shpallet si musliman.

Vazhdo leximin!

E Hënë, 18 Gusht 2014, 15:52Shkruan: Mufti Muhammed Teki Usmani

Namazi i Teravisë dhe namazi i natës

Namazi i teravisë është sunet i fortë – muekkede- si për meshkujt ashtu edhe për femrat, dhe falet gjatë muajit të ramazanit. Është namaz që bënë pjesë në grupin e namazeve nafile.

Vazhdo leximin!

E Shtunë, 5 Korrik 2014, 17:37Shkruan: Ragmi Destani

E vërteta mbi numrin e rekateve të namazit të Taravisë

Në emër të Allahut, Mëshirusit të përgjithshëm, Mëshirëbërësit.

Vazhdo leximin!

E Premte, 4 Korrik 2014, 14:48Shkruan: Shkroi: Shejh Muhammed H. Abasumer

SAFFAT (RRESHTAT NË NAMAZ) SI PASQYRË E GJENDJES TONË

Çdo individ duhet ta respektojë kodin e mirësjelljes dhe rendin shtëpiak në xhami

Vazhdo leximin!

E Dielë, 29 Qërshor 2014, 17:18

RSS per kategorine Lajme Shfletuesi i Kur'anit

  • RSS per kategorine Lajme