"Komentimi i ajetit ‘Ngjiten tek Ai engjëjt’ ”

Allahu xh. sh. nuk është i kufizuar me vend dhe hapësirë. Ai i Lartësuari ka ekzistuar edhe para vendit dhe është Krijues i vendit. Ai ndikon te krijesat dhe nuk janë krijesat ato që ndikojnë tek Ai. Pasi e krijoi Arshin mbeti i tillë çfarë ka qenë edhe para krijimit të tij. Cilësitë e Tij nuk ndryshohen por janë ngaherë dhe përherë dhe të amshueshme.

Vazhdo leximin!

E Dielë, 12 Dhjetor 2010, 08:13

Katër rekatë para xhumasë

Pyetja: A janë të bazuara katër rekatë sunet para namazit të xhumasë?

Vazhdo leximin!

E Enjte, 9 Dhjetor 2010, 22:39

Shqiptimi i amin-it në vete

Transmetohet nga Vail ibn Huxheri se ka thënë: “Kam falur me Pejgamberin e Zotit dhe se e kam dëgjuar kur ka thënë Gajr’il-magdubi alejhim ve’led-dal-lin, se Amin e ka thënë në heshtje.”[1]

Vazhdo leximin!

E Mërkurë, 8 Dhjetor 2010, 21:59

Distanca ndërmjet këmbëve duhet të jetë katër gishta

Ulemaja e medhhebit hanefij mendon se distanca ndërmjet këmbëve në kijam (qëndrimit në namaz) duhet të jetë katër gishta. Bashkimi i këmbëve apo zgjerimi i tyre më shumë se katër gishta është mekruh sepse ky është qëndrim i njerëzve mendjemëdhenj e jo i atyre që falin namaz me përkushtim.

Vazhdo leximin!

E Dielë, 5 Dhjetor 2010, 21:36

Mes’hi mbi çorape nuk lejohet

Sipas mendimit të katër imamëve, themelues të shkollave juridike islame (Ebu Hanifes, Malikut, Shafiut dhe Hanbeliut), marrja e mes’hit mbi çorape, ashtu siç praktikohet sot, është e ndaluar dhe çdo mendim ndryshe nuk është i vërtetë.

Vazhdo leximin!

E Mërkurë, 24 Nëntor 2010, 13:33

Maturidinjtë – الماتريدية

Gjeneza e Maturidiut eshte Muhammed Bin Muhammed Bin Mahmud, i njohur me Ebi Mensur El-Maturidi, i lindur ne Maturid, vend ne Samarkand, te Transoksianise.

Vazhdo leximin!

E Mërkurë, 3 Nëntor 2010, 21:30Shkruan: Shejh Muhammed Ebu Zehreh

Trajtesa mbi imanin të autorit Hasan Fehmi efendiu

Libërthi i autorit shkupjan Hasan Fehmi efendiut, me titull Trajtesa mbi imanin, që e kemi para vetes, të përkthyer nga osmanishtja, paraqet edhe një ‘provë’ se tokat shqiptare të populluara me muslimanë paraqesin gurrë të pashterrshme për historinë, kulturën dhe traditën tonë islame, që pason traditën pasur të Suzi Prizrenit, Mesih Prishtinasit, Isak Çelebiut nga Shkupi, Jahja bej Dukagjinit nga shekujt XVI-XVII, të bejtexhinjve Muhamet Kuçukut, Ibrahim Nezimit dhe rilindasve si Naim e Sami Frashërit, Rexhep Vokës, Tahir Boshnjakut, Dervish Himës në shekujt XIX-XX dhe shumë të tjerëve gjatë shekujve të kaluar.

Vazhdo leximin!

E Dielë, 23 Gusht 2009, 20:57Shkruan: Nexhat Ibrahimi

Burimet e dijes në shkencën e akaidit

Çështja e burimeve të dijes është njëri ndër problemet themelore të teorisë së dijes, epistemiologjisë. Çdo teori e dijes duhet të përgjigjet në pyetjet: me anë të çkahit arrihet dija, si lind (krijohet) dhe cilat janë burimet e saj?

Vazhdo leximin!

E Hënë, 17 Gusht 2009, 07:23Shkruan: Mr. Muharem Omerdiq

RSS per kategorine Lajme Shfletuesi i Kur'anit

  • RSS per kategorine Lajme